Cookie beleid SV Nieuw West United

De website van SV Nieuw West United is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huisregels

Huisregels

Huishoudelijk Reglement SV Nieuw West United update d.d. 3 juni 2020.

Artikel 1, algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging  “SV Nieuw West United”, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 26 maart 1984 en is gevestigd te Amsterdam. De vereniging:
 2. Heeft door een fusie tussen Al Achbal en USMA op 24 maart 1998 haar naam gewijzigd naar de naam “Sporting Maroc. 
 3. Heeft door een fusie met Real United op 22 april 2015, haar naam gewijzigd naar SV Nieuw West United.
 4. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij notariële akte op 27 mei 2009.

Artikel 2, leden

De vereniging bestaat uit:

 • jeugdleden, jeugdleden zijn leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt
 • seniorleden, seniorleden zijn leden van achttien jaar en ouder.

 

Artikel 3, onderscheidingen

 1. Leden van de vereniging die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt kunnen op voordracht van het bestuur tot erelid worden benoemd. 

Op dit moment hebben wij onderstaande ereleden:

 • Abdelkader Darrazi
 • Mustafa Mejjati
 • Mehdi Harboul

           

Artikel 4, het lidmaatschap

Aanmelding bij de vereniging geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier of via het elektronische formulier op de website, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. Het lidmaatschap geldt minimaal voor 1 jaar en wordt steeds per 1 juli automatisch verlengd met 1 jaar. Ook bij tussentijdse opzegging is over het hele lopende verenigingsjaar contributie en deelnamekosten aan het kledingplan verschuldigd. Opzeggen dient te gebeuren voor 15 mei van elk kalenderjaar. Na 15 mei volgt er een boete van € 75. Na 15 juni is de gehele contributie verschuldigd voor het hele seizoen. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk, per e-mail of elektronisch via de website bij de ledenadministratie te geschieden en gaat niet eerder in dan op het moment dat deze de ontvangst van de opzegging schriftelijk/of per e- mail heeft bevestigd.

Artikel 5, donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 6, rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten. Deze rechten en plichten worden zonodig in het vervolg van dit reglement nader uiteen gezet.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van het huishoudelijk reglement, en op verzoek ook recht op het statuut te ontvangen of kunnen zij kennis nemen van de elektronische versie van deze documenten op www.svnwu.nl.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene vergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur of KNVB niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur schriftelijk in kennis te stellen van de verandering van hun adres en verdere contactgegevens.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B.

 

Artikel 7, hoogte contributie en contributiebetaling

 1. Ten aanzien van de vaststelling en betaling van de contributie is het volgende geregeld. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Met de AV is overeengekomen dat een jaarlijkse (afgeronde) verhoging op basis van de gestegen kosten, geen extra goedkeuring behoeft. Voor jeugdleden geldt een categorisering van de contributiehoogte, welke afhankelijk is van de leeftijd. Voor de bepaling van de leeftijd wordt dezelfde methode gehanteerd als bij de KNVB, d.w.z. de leeftijd op 31 december van een jaar is bepalend voor de leeftijdscategorie voor het komend jaar. Bij de senioren wordt er onderscheid gemaakt tussen spelende en niet-spelende leden. De contributie tarieven worden bij de aanvang van het seizoen middels een nieuwsbericht gepubliceerd op de website en zijn verder permanent te vinden op de SV Nieuw West United website bij “Lid worden”. Bij tussentijds vertrek vindt geen teruggave van (een deel van) de contributie plaats. Ook bij (langdurige) blessures wordt geen restitutie verleend.
 2. Bij de inning van de contributie werkt SV Nieuw West United samen met ClubCollect, die daarvoor een web-georiënteerd systeem hanteert. Bij de aanvang van het seizoen ontvangt een lid het verzoek tot betaling van de contributie en bij jeugdspelers de deelnamekosten aan het kledingplan, waarbij men kan kiezen voor een eenmalige incasso of betaling via IDeal. Betaling in meerdere termijnen is mogelijk, maar daar zijn kosten aan verbonden. Bij notoire wanbetaling (het niet betalen of storneren van een incasso zonder door de penningmeester geaccepteerde reden) van de verschuldigde bedragen kan er niet meer worden gespeeld tot men aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Blijft een lid in gebreke dan wordt een incassobureau ingeschakeld. Ook wordt er een financiële blokkering op de spelersinformatie gezet waardoor de KNVB enige jaren geen toestemming geeft tot het spelen voor een andere vereniging totdat men aan zijn of haar financiële verplichtingen bij SV Nieuw West United heeft voldaan.
 3. Leden die zich in de loop van het seizoen aanmelden betalen de volledige contributie, waarbij geldt dat bij aanmeldingen na 1 januari als regel pro rato aangaande de contributie wordt gegeven.
 4. Vanaf 1 juli 2020 gelden onderstaande contributiebedragen:

Leeftijd c.q. categorie    contributie

13 t/m 19 jaar                  € 250,-

7 t/m 12 jaar                    € 210,-

0 t/m 6 jaar                       € 170,-
3e kind gratis

Senioren                            € 200,- 

Niet spelend lid                 € 75,-
Donateurs                          € 50,-
Vrijwilligerswerk afkopen € 50,-

Artikel 8, straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, zullen op de leden worden verhaald.
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, los van een eventuele straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB. wordt afgedaan, straffen vanuit de vereniging op te leggen.
 4. Bij een door het bestuur opgelegde straf als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering. De gestrafte kan beroep aantekenen middels een aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 9, clubkleuren

 1. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
   • shirt: Blauw
   • broek: Blauw
   • kousen:Blauw
 1. Omwille van de uniformiteit en contractuele verplichtingen dienen alle sporttenues welke bij wedstrijden worden gedragen te worden aangeschaft bij Sportpaleis in Amsterdam. Het dragen van andere sporttenues bij wedstrijden zoals afwijkende uittenues en van logo's voorziene sponsorkleding is alleen toegestaan na toestemming van het bestuur..
 2. Bij de jeugd geldt met ingang van het seizoen 2017-2018 het jeugd kledingplan
 3. Sponsoring uitsluitend na goedkeuring door het bestuur. Aanschaf in overleg met het bestuurslid die sponsoring in zijn of haar portefeuille heeft, e. altijd bij de vaste vereniging leverancier, Sportpaleis Amsterdam.
 4. Publiciteit: te regelen in overleg met het betreffende bestuurslid.

Artikel 10, bestuur

 1. Het dagelijks bestuur  bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester. Daarnaast bestaat het DB uit een 2e voorzitter, 2e secretaris, en twee algemene bestuursleden. 
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, al datgene dat in de Taak- en Functiebeschrijving van het bestuur en de afzonderlijke leden is opgenomen. Deze Taak en Functiebeschrijvingen liggen ter inzage bij de secretaris.
 3. Het bestuur vergadert als regel éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 11, het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, 2e voorzitter, de secretaris, 2e secretaris en de penningmeester, en de algemeen twee bestuursleden  vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Tot de taken van het dagelijks bestuur valt verder al datgene dat in de Taak en Functiebeschrijving van het dagelijks bestuur en haar afzonderlijke leden is opgenomen. Deze Taak en Functiebeschrijvingen liggen ter inzage bij de secretaris.

Artikel 12, bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Het rooster van aftreden ziet er per 01-07-2020 als volgt uit:

Functie                         Naam                        Benoeming               Aftredend

Voorzitter                     M. Baghal                01 juli 2019                30 juni 2022  

Secretaris                    J.L. van Putten        01 juli 2019                30 juni 2022 

Bestuurslid                  M. Ouabba               01 juli 2019                30 juni 2022

Penningmeester         A. Lemraj                  a.s. ALV

2e Voorzitter               M. Harboul                a.s. ALV

2e Secretaris               A. Darrazi                  a.s. ALV

 1. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (halfjaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 13, overige commissies 

 1. Voor het uitvoeren van specifieke taken kan het DB of de Algemene Vergadering  commissies of coördinatoren in het leven roepen. 
 2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor onbepaalde tijd of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie vastgelegd in de Taak & Functieomschrijving van de commissie en haar individuele leden. Deze Taak & Functiebeschrijvingen liggen ter inzage bij de secretaris.
 4. Commissies ressorteren onder een bestuurslid (coördinator). Hij is verantwoordelijk voor de periodieke rapportage aan het bestuur.
 5. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

Artikel 14, gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in of nabij de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan via de website.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.
 4. Een deel van het gebouw is ingericht als kantine met horecavergunning en wordt dus door de wet beschouwd als een horecagelegenheid. Op de kantine is het "Bestuursreglement sportkantines" van toepassing.
 5. Het is niet toegestaan de kantine te betreden met voetbalschoenen aan.
 6. Op speeldagen is een bestuurslid van de vereniging bij toerbeurt verantwoordelijk voor de ontvangst van bezoekende verenigingen en de scheidsrechters en voor de afsluiting van het complex. De roulatie schema's en een opsomming van de aandachtspunten hierbij zijn opgenomen in een afzonderlijk reglement. Voor de ontvangst van jeugdteams op zaterdagochtend en doordeweekse avonden geldt een afzonderlijke afspraak.

Artikel 15, rookbeleid

 1. Vanaf 1 juli 2008 geldt het rookbeleid van het ministerie van Volksgezondheid voor de horeca, sport, kunst en cultuur. Als gevolg van dit beleid is roken in ons gehele clubgebouw verboden. De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) controleert onze vereniging op naleving van het anti-rookbeleid. Bij een overtreding van de regels riskeert de vereniging een geldboete tot maximaal € 2.400. Bedenk dus goed wat de gevolgen voor onze vereniging kunnen zijn als iemand zich niet aan de regels houdt. Spreek in het belang van de vereniging gerust teamgenoten, andere leden, de tegenstander of toeschouwers aan wanneer zij zich niet aan deze regels houden.
 2. Indien de vereniging door toedoen van één of meerdere leden wegens overtreding van de Tabakswet wordt beboet, zal deze boete op het betreffende lid of leden worden verhaald. Niet-leden zullen zo mogelijk civielrechtelijk worden aangesproken.

Artikel 16, beleid seksuele intimidatie 

Aangaande seksuele intimidatie heeft het bestuur een beleidsstuk opgesteld dat op de SV NWU-website kan worden geraadpleegd. Het beleid voorziet in preventie en verder belangrijke aandachtspunten zijn:

 1. Het stimuleren van melding maken van SI
 2. Het serieus behandelen van deze meldingen
 3. Slachtoffers goed begeleiden
 4. Vermijden dat iedereen zelf naar oplossingen gaat zoeken

Artikel 17, beleid pesten

Zoals iedereen weet is pesten een probleem wat overal voorkomt. Dus ook bij een voetbalvereniging als SV Nieuw West United. Graag willen wij als vereniging dat mensen niet schromen signalen van pesten te melden. Iets signaleren is makkelijker als je weet waar je op moet letten. Ook over dit onderwerp is een informatief beleidsstuk opgesteld dat op de SV Nieuw West United site is gepubliceerd.

Artikel 18, wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. 
 2. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden op de in het verenigingsorgaan aangegeven wijze.
 3. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen in overleg met het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
 4. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 5. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
 6. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
 7. Behaalde prijzen, kampioenstitels door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede. Een uitzondering geldt voor het 1e, 2e team.
 8. In kleedkamers wordt niet gerookt, geen alcohol gedronken en worden na afloop netjes achter gelaten. Bij uitwedstrijden wordt van een team onder andere t.a.v. van de kleedkamers eenzelfde gedrag verwacht.
 9. Ten aanzien van het beoefenen van een andere sport naast veldvoetbal is het volgende bepaald: SV Nieuw West United heeft  geen bezwaar tegen het beoefenen van een andere sport naast het veldvoetbal. Als er vanwege het beoefenen van een andere sport een training gemist wordt mag de begeleider en voor de selectieteams de hoofdtrainer van het betreffende team bepalen of hij de betreffende speler de eerstvolgende wedstrijd als wisselspeler laat starten. Als er vanwege het beoefenen van een andere sport een wedstrijd gemist wordt mag de begeleider en voor de selectieteams de hoofdtrainer van het betreffende team bepalen of hij de betreffende speler de eerstvolgende wedstrijd als wisselspeler laat starten. Als het meerdere keren voorkomt dat een speler vanwege het beoefenen van een andere sport een training of wedstrijd moet missen, heeft de hoofdtrainer na overleg met en goedkeuring van de technisch jeugdcoördinator, het recht de speler in een ander team te plaatsen.
 10. Ten aanzien van het tijdens het seizoen meetrainen of een oefenwedstrijd meespelen bij een andere voetbalclub is het volgende bepaald: SV Nieuw West United heeft in principe geen bezwaar tegen het meetrainen of tegen het meespelen van een oefenwedstrijd bij een andere club, zei het met onderstaande bemerkingen. Er moet altijd toestemming zijn van SV Nieuw West United om bij een andere club mee te trainen of mee te spelen in een oefenwedstrijd. Deze toestemming moet als 1e verleend worden door de technisch jeugdcoördinator en vervolgens door het bestuurslid Jeugdzaken of seniorenzaken. Als een speler toch bij een andere club meetraint of een oefenwedstrijd meespeel dan zal vanuit SV Nieuw West United een bezwaar bij de betreffende club ingediend worden en heeft de hoofdtrainer van de betreffende speler na overleg met en goedkeuring van de technisch jeugdcoördinator, het recht de betreffende speler de eerstvolgende wedstrijd als wisselspeler te laten starten of in een ander team te plaatsen. In het uiterste geval kan een speler geroyeerd worden. Als er een speler van een andere club bij SV Nieuw West United komt met het verzoek mee te kunnen trainen en of oefenwedstrijd mee te kunnen spelen geldt het volgende beleid; de technisch of algemeen jeugdcoördinator benaderd de club van de speler en geeft aan dat er een verzoek is tot meetrainen en of meespelen bij SV Nieuw West United. Alleen als de huidige club van de betreffende speler geen bezwaar maakt is het toegestaan om de betreffende speler mee te laten trainen en/of mee te laten spelen in een oefenwedstrijd. Daarnaast moet de hoofdtrainer er ook mee instemmen dat er een speler van een andere club mee komt trainen of met een oefenwedstrijd mee komt spelen.
 11. Boetes dienen zelf door de leden betaald te worden. Verenigingsboetes (niet opdagen van team) wordt verdeeld onder het team.

Artikel 19, aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen individuele leden aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 20: Richtlijnen SV Nieuw West United in geval van lief en leed. 

Overlijden.

Als een lid, of iemand die op andere wijze nauw betrokken is bij de vereniging, komt te overlijden, besteedt de vereniging daar op gepaste wijze aandacht aan. Bijvoorbeeld door:

 • Aangepast vlaggen (half stok)
 • Eén minuut stilte bij aanvang van wedstrijd of wedstrijden
 • Dragen van een rouwband bij wedstrijd of wedstrijden
 • Bloemen bij begrafenis of crematie
 • Vertegenwoordiging van de vereniging door bestuursleden bij de uitvaartdienst en/of  tijdens de condoleance. Het dagelijks bestuur beslist zo spoedig mogelijk na het bekend worden van het overlijden op welke wijze er aandacht aan het overlijden besteed wordt. In het geval dat de overledene een relatie had met de jeugdafdeling neemt de jeugdvoorzitter ook deel aan de besluitvorming.

In geval van overlijden van een bestuurslid of erelid, of indien het een speler/speelster van een team betreft kan het dagelijks bestuur ook besluiten één of meerdere wedstrijden uit te stellen. In dit geval moeten de regels worden gevolgd, zoals die door de KNVB zijn vastgesteld in het bewaarnummer van de KNVB.

In geval van een "Nationale gebeurtenis", bijvoorbeeld het overlijden van een lid van het koninklijk huis, zullen de richtlijnen van de KNVB worden gevolgd.

Feestelijke gebeurtenissen:

Vanuit de vereniging wordt er richting leden geen aandacht besteed aan feestelijkheden zoals bruiloften, jubilea, geboortes en andere heugelijke gebeurtenissen.

Hoe er gereageerd wordt op uitnodigingen voor evenementen als jubilea, begrafenissen, en dergelijke wordt beslist door het dagelijks bestuur.

Ziektes/blessures:

Indien leden (senioren heren en dames en jeugd) geruime tijd geblesseerd zijn of ziek, dan zal het Bestuur namens de gehele vereniging bij deze leden een passende attentie bezorgen.

Artikel 21, de website

De website van SV Nieuw West United is www.svnwu.nl en geldt als officieel orgaan van de vereniging. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen of personen in het bijzonder niet schaden. De secretaris is verantwoordelijk voor de inhoud. 

Artikel 22, sponsoring

Sponsoring is bij SV Nieuw West United een interessante zaak zowel voor de sponsor als voor de vereniging. Er zijn diverse soorten van sponsoring onder meer reclame via een bord of advertentie op de website, adoptie van een team (kleding) of geleding of middels eenmalige sponsoring van een evenement. Alle soorten van sponsoring hebben echter één ding gemeen: een sponsorovereenkomst behoeft de goedkeuring van het dagelijks bestuur.

Artikel 23, wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte medium en plaats voor de leden ter inzage zijn tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 50% plus één van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 24, bijzondere omstandigheden

In artikel 8 lid 2 van Boek 2 BW staat het volgende:

 1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Rechtvaardiging voor een besluit dat weliswaar in strijd is met juridische regels maar welk besluit op basis van de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar moet worden geacht. 

De omstandigheden rondom het corona-crisis zijn zeer uitzonderlijk. In een dergelijke situatie kan het bestuur een beroep doen op artikel 8 lid 2 van Boek 2 BW.

 • Dit artikel geeft aan dat een krachtens de wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluiten geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Dit artikel biedt een basis voor het besluit om een algemene vergadering niet op te roepen ook al is het bestuur hier conform wet en/of statuten verplicht.
 • Het bestuur kan tevens een beroep doen op dit artikel als de leden alsnog een verzoek bij het bestuur indienen om een algemene vergadering op te roepen.
 • Tot slot kan dit artikel tevens als grond worden gebruikt om als de crisissituatie aan houdt of er sprake is van een hoge urgentie tot besluitvorming, toch een alternatieve algemene vergadering te houden ook al voldoet de organisatie niet aan de wettelijke en/of statutaire voorschriften. Het hangt van de omstandigheden af, of en wanneer dit besluit gerechtvaardigd of noodzakelijk kan worden geacht te zijn. Gedacht kan worden aan belangrijke besluiten voor de vereniging die niet kunnen worden uitgesteld zoals besluiten over benoeming en ontslag, een grote investering of fusie.
 • Het bestuur mag bepalen dat de termijn waarbinnen de jaarlijkse algemene vergadering moet worden gehouden (zes maanden na einde boekjaar) met enkele maanden wordt verlengd.

 

Artikel 25, slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Alle navolgende wijzigingen in dit huishoudelijk reglement treden in werking 14 dagen na goedkeuring door de AV en wordt uiterlijk op of voor die datum op de website www.svnwu.nl gepubliceerd.

Bestuur SV Nieuw West United 3 juni 2020

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!